Condicions d'úsAquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús del Lloc Web, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, regeixen l'accés i la utilització del lloc en qüestió. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui l'efectuï la condició d'Usuari del Lloc Web (des d'ara, "l'Usuari") i implica l'acceptació íntegra d'aquest Avís Legal i de les seves Condicions Generals d'Ús. En el cas de no estar d'acord amb aquest, l'Usuari ha d'abandonar el Lloc Web immediatament sense utilitzar-lo.
1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc Web:

Denominació social: ADVANCED MUSIC, S.L.

Domicili social: carrer Zamora 45-47 6è 1a, 08005 de Barcelona

C.I.F.: B-66699216

Lloc web: www.sonar.es

Dades registrals: inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 45234, foli 49, full B 481219, inscripció 1a

Projecte finançat pel INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte i per la Unió Europea-Next Generation EU

2. Condicions d'Ús del Lloc Web

L'usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web, els subdominis, els directoris i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableixen la llei, la moral, l'ordre públic i aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús. A més, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per a dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

El Lloc Web té com a objectiu promocionar les activitats que duu a terme i els serveis que comercialitza ADVANCED MUSIC, S.L. Per aquest motiu la informació que contingui, llevat que es manifesti el contrari, hi és tan sols per als efectes promocionals esmentats o, si es dona el cas, una mera invitació a contractar, i en cap cas constitueix una oferta vinculant. Totes les activitats i serveis que contingui el Lloc Web són comercialitzats o prestats per ADVANCED MUSIC, S.L. de conformitat amb la normativa vigent.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers cap tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, software, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

L'Usuari s'obliga a mantenir completament indemne ADVANCED MUSIC, S.L. davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que es pugui obligar a suportar com a conseqüència de l'incompliment, per part de l'Usuari, de qualsevol de les normes d'utilització que s'han indicat.

L'Usuari es compromet i s'obliga a:
• No recollir dades amb finalitat publicitària o per a remetre publicitat de cap mena i/o dur a terme comunicacions amb finalitats de venda o de cap altra naturalesa comercial.
• No posar a disposició de tercers, amb cap finalitat, dades recollides al Lloc Web sense comptar amb l'autorització expressa d'ADVANCED MUSIC, S.L.

L'Usuari, o tercer, perjudicat per la recepció de missatges no sol·licitats podrà informar de tal circumstància remetent un missatge al següent enllaç.

Si ADVANCED MUSIC, S.L. sospita o té evidències que l'Usuari incompleix les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc Web, es reserva el dret a suspendre o revocar el seu registre i el dret a accedir o utilitzar el Lloc Web en qualsevol moment i sense responsabilitat o necessitat d'informar-ne l'Usuari.

ADVANCED MUSIC, S.L., es reserva el dret a fer canvis en el Lloc Web sense previ avís, a fi d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc Web o del seu disseny. Els continguts del Lloc Web s'actualitzen periòdicament i, atès que l'actualització de la informació no és immediata, suggerim que sempre es comprovi la vigència i l'exactitud de la informació que contingui el Lloc Web. A més, el present Avís Legal i Condicions Generals d'Ús s'entendran sense perjudici d'altres possibles Condicions que regulin l'accés a serveis concrets dins del Lloc Web.

3. Exclusió de responsabilitat

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a ADVANCED MUSIC, S.L. l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs ni cap altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

ADVANCED MUSIC, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o els equips informàtics de l'Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis que s'ofereixen al Lloc Web o mentre s'hi navegui.

ADVANCED MUSIC, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de cap tipus produïts en l'Usuari que derivin de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i causin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet (des d'ara, "Llocs Enllaçats"). En aquests casos, ADVANCED MUSIC, S.L. només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a ADVANCED MUSIC, S.L., sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a ADVANCED MUSIC, S.L. l'obligació de retirar l'enllaç corresponent.

ADVANCED MUSIC, S.L. no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, no-disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, inclòs qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ADVANCED MUSIC, S.L.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats pressuposa la formalització d'acords entre ADVANCED MUSIC, S.L. i els responsables o titulars d'aquests llocs, ni la recomanació, promoció o identificació d'ADVANCED MUSIC, S.L. amb les manifestacions, continguts o serveis que proveeixin els Llocs Enllaçats.

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al Lloc Web, llevat que sigui amb l'autorització expressa i per escrit d'ADVANCED MUSIC, S.L. Addicionalment, aquets enllaços hauran de respectar les condicions següents:

(a) únicament es podran efectuar enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquest Lloc Web;

(b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació, per part d'ADVANCED MUSIC, S.L., de la pàgina que efectuï l'enllaç.

En qualsevol moment ADVANCED MUSIC, S.L. podrà retirar l'autorització que s'esmenta en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi efectuat l'enllaç haurà de procedir a suprimir-lo immediatament, en el moment que rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part d'ADVANCED MUSIC, S.L.

Aquest Lloc Web està dirigit a persones majors d'edat. En cas que ADVANCED MUSIC, S.L. tingués coneixement que l'Usuari és menor d'edat, procediria a la cancel·lació immediata de les seves dades de caràcter personal, així com de qualsevol altre servei al qual se li hagués donat accés.

Al Lloc Web s'hi inserirà la publicitat d'ADVANCED MUSIC, S.L. o de terceres empreses anunciants que considerem que puguin ser del seu interès. Sense perjudici del que estableix en la seva Política de Privacitat, ADVANCED MUSIC, S.L. es compromet a no facilitar informació de caràcter personal als anunciants, llevat de dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Lloc Web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i d'oferir productes d'acord amb les expectatives dels Usuaris.

5. Comunicació d'activitats inadequades o de caràcter il·lícit

En el cas que l'Usuari, o qualsevol altre usuari d'internet, tingui coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són inadequats o il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, es podrà posar en contacte amb ADVANCED MUSIC, S.L. tot indicant el següent:

a) Dades personals de qui ho comunica: nom, adreça, telèfon i adreça electrònica;
b) Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
c) En el supòsit de violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, les dades personals del titular del dret infringit, en el cas que sigui una persona diferent de qui ho comunica. A més, caldrà acompanyar el títol acreditatiu amb la legitimació del titular dels drets, i el de representació, si correspon, per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent de l'informador;
d) Declaració expressa que la informació proporcionada a la reclamació és exacta. La recepció de la comunicació per part d'ADVANCED MUSIC, S.L. no suposarà, d'acord amb el que disposa la LSSICE, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l'informador.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, pels quals s'entén, a títol merament anunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic del Lloc Web i codis font, són propietat intel·lectual d'ADVANCED MUSIC, S.L. o de tercers. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida, llevat que hi hagi una autorització expressa i per escrit d'ADVANCED MUSIC, S.L.

A més, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d'ADVANCED MUSIC, S.L. o tercers, sense que es pugui entendre que s'atribueix a l'Usuari cap dret sobre ells.

L'ús dels continguts elaborats per ADVANCED MUSIC, S.L. o per alguna de les entitats del seu Grup es permetrà únicament en el marc d'una relació contractual amb ella o amb les entitats en qüestió.

7. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si alguna de les clàusules incloses en el present Avís Legal o en les Condicions Generals d'Ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectaria l'esmentada disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i subsistirien l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús en tota la resta, i es consideraria tal disposició total o parcialment com a no inclosa.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal i Condicions Generals d'Ús es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre ADVANCED MUSIC, S.L. i l'Usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi obligatòriament una altra cosa.